روز جهانی خاک در سال 97 با هدف گسترش توجه آحاد جامعه به موضوع خاک و بهره برداری بهینه از آن با همکاری انجمن علوم خاک ایران و معاونت خاک و آب، انجمن های علمی ، دستگاه ها، سازمان ها و موسسات ذیربط در روز 14 آذر ماه برابر با 5 دسامبر2018 در تهران، خیابان طالقانی، ساختمان مرکزی وزارت جهاد کشاورزی برگزار گردید.

در سال 97 مراسم بزرگداشت روز جهانی خاک در 29 استان و 34 نقطه کشور برگزار گردید که نسبت به سالهای قبل بسیار باشکوه تر و فراگیرتر بود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment