جناب آقای دکتر علیمحمد معصومی ریاست هیئت مدیره انجمن علوم خاک ایران  

جناب آقای دکتر رامز مهجوری نایب رئیس انجمن علوم خاک ایران  

جناب آقای دکتر علی اکبر سالاردینی دبیر انجمن علوم خاک ایران

جناب آقای دکتر علی نگارستان عضو اصلی هیئت مدیره انجمن علوم خاک ایران

جناب آقای دکتر پاشایی عضو اصلی هیئت مدیره انجمن علوم خاک ایران

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment