جناب آقای دکتر حمید قیومی محمدی نماینده انجمن علوم خاک ایران در شعبه استانی اصفهان

جناب آقای دکتر خدابخش گودرزوند چگینی کارشناس پژوهش های کاربردی (معاونت پژوهشی)

جناب آقای دکتر محمود سمر هیات علمی موسسه تحقیقات خاک و آب

جناب آقای دکتر امیر فتوت هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment