اولین بزرگداشت روز جهانی خاک در سال 1391 در تاریخ 15 آذر در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در کرج توسط انجمن علوم خاک ایران برگزار گردید. 

شعار سال: ” سلامت خاک ضامن تامین امنیت غذایی”

Bulletin of World Soil Day 2012.University of Tehran

 

         

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment