سخنرانی علمی توسط استاد بخش فیزیک خاک گروه خاکشناسی دانشگاه بایروث آلمان

عنوان سخنرانی: اثر ویژگیهای ریزوسفر بر جذب اب بوسیله ریشه و تحمل به خشکی گیاهان

Rhizosphere properties affecting root water uptake and drought tolerance

سخنران : دکتر محسن زارع بنادکوکی از دانشگاه بیروت المان                      Soil Physics- Dr. Mohsen Zarebanadkouki

محل : ساختمان جدید گروه علوم و مهندسی خاک طبقه سوم تالار دکتر ثواقبی

زمان : دوشنبه 29 بهمن 97 ساعت 8:30

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment